AYDINLATMA METNİ

PX NETWORK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel veriler; veri sorumlusu olarak PX Studio tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 PX Studio, kendisiyle iletişime geçmek isteyen İlgili Kişi’ye ait kimlik bilgileri (ad&soyad) ve iletişim bilgilerini (e-posta) kişisel verilerini iletişim amacıyla KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kaydedebilecek ve saklayabilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere & Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 PX Studio, iletişime geçmek isteyen ilgili kişilerin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi & Hukuki Sebebi

 Kişisel veriler, PX Studio tarafından https://www.pxnetwork.co/contact alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi üzerinden PX Studio ile iletişime geçen ilgili kişinin web sitesi üzerindeki formu doldurması yöntemiyle toplanmakta, işbu veri işleme faaliyeti açık rızanın verilmesi şartıyla gerçekleşmektedir.
 

e) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

İlgili kişi, KVKK uyarınca haklarını işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda belirtilen yöntemlerle PX Studio'ya iletmesi halinde PX Studio bu talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, PX Studio tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


 İlgili kişi, KVKK madde 13/1 uyarınca yukarıda belirtilen hakları kullanma talebini, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle PX Studio'ya iletebilir.