GİZLİLİK POLİTİKASI

PX NETWORK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI & GİZLİLİK POLİTİKASI

 PX Studio'nun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlanması için Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin erişimine sunulmaktadır.

 

Madde I
Tanımlar

 

a) PX Studio : 7330951399 VKN'lı, Mustafa Kemal Mah. 2118 Cad. No:4C İç Kapı No: 64 Çankaya/Ankara adresinde kain PX Studio Tasarım Prodüksiyon Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti.

b) Portal : www.pxnetwork.co isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

c) Politika : PX Network Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası.

d) İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

 

e) KVKK : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

 

f) Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

 

g) Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

 

h) Kişisel Veri İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleşen her türlü işlem.

 

Madde II
Kapsam & Amaç

 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, PX Studio'nun;

 

 • Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,

 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini,

 • Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini ve örnek veri türleri,

 • Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,

 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,

 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,

 • Kişisel verileri saklama sürelerini,

 • İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

 • Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını açıklamaktadır.

 

Madde III
İlkeler

 

PX Studio'nun işbu Politika’da benimsediği temel ilkeler;

 

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,

 • Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasında KVKK’na uygun davranma şeklinde açıklanabilir.

 

Madde IV
Kişisel Veri Toplama Yöntemleri & Hukuki Sebepler

 

 PX Studio, kişisel verileri Portal, sosyal medya hesapları, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Politika’da belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

 

 PX Studio, Üyelik işlemleri ve Üyelik süresince Üye’ye ait kişisel bilgileri kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. PX Studio bu bilgileri Üye’nin Müşteri’ye yönlendirilmesi ve iş ilişkisi kurulmasının sağlanması, amacıyla kullanabileceği ve belirtilen sebeple sınırlı olmak kaydıyla verileri üçüncü kişilere açıklayabileceği, bu hususun “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” uyarınca açık rızaya tabi olmadığı Üye tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

 

 PX Studio, kendisiyle iletişime geçmek isteyen ilgili kişilerin kişisel verilerini ilgili kişinin açık rıza vermesi kaydıyla kaydedebilecek ve saklayabilecektir. PX Studio iletişime geçmek isteyenlerle ilgili kişilerin verilerini üçüncü kişilere devretmeyeceğini kabul ve beyan eder.

 

 Üye, işbu açık rızayı istediği zaman PX Studio'ya ait Portal’da yayınlanan “info@pxnetwork.co” e-posta adresine bildirimde bulunmak suretiyle geri alabilir.

 

Madde V
Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

 

 PX Studio, kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını Üye ve Müşteri şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVKK madde 5 ve madde 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da kişisel verileri işlenebilmektedir.

 

Madde VI

Veri Kategorileri & Örnek Veri Türleri

 

 PX Studio tarafından, aşağıda sıralanan İlgili Kişi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politikanın uygulama kapsamı Üye, Potansiyel Üye ve Müşteri ile sınırlıdır. PX Studio tarafından İlgili Kişi kategorileri yukarıda belirtilen kapsamda olmakla birlikte, bu kategorilerin dışında yer alan kişiler de KVKK kapsamında PX Studio'ya talepte bulunabilecek olup, bu kişilerin talepleri de işbu Politika kapsamında değerlendirilecektir.

 

a) Üye, Potansiyel Üye

 

 • Kimlik Bilgisi : Ad, Soyad, Doğum Tarihi,

 • Lokasyon Bilgisi : Adres,

 • İletişim Bilgisi : Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi,

 • Hukuki İşlem & Uyum Bilgisi : Onay Verdiği Üyelik Sözleşmesi, İşbu Politika ve PX Studio Tarafından Sunulan Hizmetlerden Faydalanılmasını Sağlayan Sair Hukuki Metin ve Sözleşmeler,

 • Beceri & Yetenek Bilgisi : Konuşabildiği Diller, Uzmanlık Alanı, Portfolyo Linki,

 • Mali Bilgi : IBAN Numarası.

 

b) Müşteri (Şahıs Olması Halinde)

 

 • Kimlik Bilgisi : Ad, Soyad,

 • Lokasyon Bilgisi : Adres,

 • İletişim Bilgisi : Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi,

 • Hukuki İşlem & Uyum Bilgisi : Onay Verdiği Sözleşme.

 

c) Müşteri (Şirket Olması Halinde)

 

 • Şirket Yetkilisi Kimlik Bilgisi : Ad, Soyad,

 • Lokasyon Bilgisi : Adres,

 • İletişim Bilgisi : Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi,

 • Hukuki İşlem & Uyum Bilgisi : Onay Verdiği Sözleşme.

d) İletişime Geçen

 

 • Kimlik Bilgisi : Ad, Soyad,

 • İletişim Bilgisi : E-posta Adresi.

 

Madde VII
Kişisel Verilerin Muhtelif İş Süreçlerinde Kullanıldığı Amaçlar

 

Kişisel veriler, PX Studio tarafından işletilen Portal’da;

 

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Üye ile kurulan Üyelik Sözleşmesi’nin ifası,

 • Üye ihtiyaçlarının analiz edilmesi,

 • Üye ile iletişime geçilmesi neticesinde Üye deneyiminin iyileştirilmesi,

 • İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,

 • Kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi,

 • Müşteri ile yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • Ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi,

 • İletişime geçenlere gerekli desteğin sağlanması,

 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması ve sair tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amaçlarıyla kullanılır.

 

Madde VIII
Kişisel Veri Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 

 PX Studio, kişisel veri gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt eder. PX Studio, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri alır. İşbu önlemler kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarından oluşmaktadır. Ayrıca, PX Studio kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

 

PX Studio işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 

 • Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil sürümdeki tüm alanlar SSL ile korur,

 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınır, alınan önlemler periyodik olarak güncellenir ve yenilenir,

 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılır,

 • Portal üzerinden toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere periyodik olarak sızma testleri yaptırır,

 • Sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

 • Kâğıt ortamdaki kişisel verilerin kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

 

 PX Studio'nun alınması gereken bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Portal veya PX Studio sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, PX Studio bu durumu derhal İlgili Kişi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun gördüğü lüzum üzerine bu durum Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na ait internet sitesinde veyahut Kurul’un uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edilir.

 

Madde VIII
Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 

 PX Studio kişisel verileri yalnızca işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK 8. ve 9. maddelerine uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye verileri, Üye’nin Müşteri’ye yönlendirilmesi ve iş ilişkisi kurulmasının sağlanması amacıyla Müşteri ile paylaşılmakta olup Üye’nin bahsi geçen hukuki ilişkiyi kurmak isteme iradesi ile “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” uyarınca açık rızaya tabi olmadığı kabul edilir. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, namına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgiliye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır. İletişime geçen ilgili kişi verileri üçüncü kişilere aktarılmaz.

 

Madde IX
Kişisel Verileri Saklama Süreleri

 

PX Studio işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel verilerin saklama süresine ilişkin mevzuatta herhangi bir süre düzenlenmediği hallerde, kişisel veriler PX Studio'nun o veriyi işlerken sunduğu hizmetlere bağlı olarak PX Studio uygulamaları, hayatın olağan akışı ve ticari teamüller uyarınca işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. İşbu süreler aşağıdaki gibidir;

 

 • Üye’ye ilişkin kişisel veriler, 6098 sayılı Kanun gereğince hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl,

 • İletişime geçenlere ilişkin kişisel veriler; 6098 sayılı Kanun gereğince hukuki ilişki sona erdikten sonra 2 yıl,

 • Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar 6102 sayılı Kanun ve 213 sayılı Kanun gereğince 10 yıl,

 • Çerezler 2 yıl,

 • Müşteri’ye ilişkin kişisel veriler, 6102 sayılı Kanun, 6098 sayılı Kanun ve 213 sayılı Kanun gereğince 10 yıl.

 

 İstisnai olarak kişisel verilerin işleme amacının sona ermesi, ilgili mevzuat ve PX Studio'nun belirlediği saklama sürelerinin bitmesi halinde kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri esas alınır. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır.

 

Madde X
İlgili Şahısların Hakları

 

PX Studio tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu hakla;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK madde 7 uyarınca kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin analiz edilmesi suretiyle kişi aleyhine sonuç çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi halinde zararın giderilmesini talep etme olarak sıralanabilir.

 

 İlgili Kişi’nin bahsi geçen haklara ilişkin taleplerini info@pxnetwork.co e-posta adresine göndereceği e-posta ile PX Studio'ya iletmesi halinde PX Studio bu talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırır. İlgili Kişi adına üçüncü kişilerin talepte bulunması mümkün değildir. PX Studio, başvuruda bulunanın İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek adına başvurucudan bilgi talep edebileceği gibi başvuruda yer alan hususları netleştirmek adına başvurucuya muhtelif sorular yöneltebilir.

 

 İlgili Kişi’nin, KVKK 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; PX Studio'nun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bakidir.

 

Madde XI
İlgili Kişi’nin Hakkını İleri Süremeyeceği Haller

 

İlgili Kişi, KVKK 28. madde gereğince, işbu Politika madde X uyarınca sahip olduğu haklarını aşağıda sayılan durumlar KVKK kapsamı dışında bırakıldığından mütevellit ileri süremez:

 

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVKK madde 28/2 gereğince; aşağıda sıralanan hallerde İlgili Kişi, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere diğer haklarını ileri süremezler:

 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

Madde XII
PX Studio'nun İlgili Kişi Başvurusunu Reddetmesi

 

PX Studio, aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,

 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,

 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

 

Madde XIII
Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

 

PX Studio, Portal’a yapılan ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel veri ve gezinme bilgileri gibi trafik bilgilerini;

 

 PX Studio'nun kanuni yükümlülüklerinin ifası amacıyla, bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir.

 

Madde XIV
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

 

 PX Studio, Portal aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVKK madde 7, madde 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

Madde XV
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Teknikleri

PX Studio, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren nedenin ortadan kalkması hâlinde kendi kararına istinaden veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir.


 Kişisel verinin otomatik olmayan yollarda işlenmesi halinde bu tür verilerin silinirken veya yok edilirken bahsi geçen verinin daha sonra hiçbir şekilde kullanılamayacak şekilde fiziksel olarak yok edilmesi usulü uygulanır. Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken veya yok edilirken verinin bir daha kurtarılamayacak şekilde ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır. PX Studio, gerekli hallerde kendisi adına kişisel verileri silmesi adına bir uzman ve şirket ile anlaşabilir. Bu durumda kişisel veriler bu konuda uzman kişi veya şirket tarafından bir daha kurtarılamayacak şekilde silinir veya yok edilir.

Madde XVI
Yürürlük ve Kabul

 

 PX Studio işbu Politika’da her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler değiştirilmiş, yeni Politika’nın yayınlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.